sastav tima Stragari

2523thumbBoban Vujićmk8N.B.K.
2556thumbRadoslav Rajić--6N.B.K.
1333thumbMarko Dugalić--2N.B.K.
2644thumbNemanja Kalanovićmk7N.B.K.
2642thumbAleksandar Radosavljevićmk8N.B.K.

Datum i vreme kreacije tima:  14.11.2018. u 16:25


nazad