11.TRAJAL SRBIJE 2016-2017.

 

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

 

 

 

OPŠTI USLOVI

 

01.  11. TRAJAL SRBIJE (11.TS) je državno parsko takmičenje, svrstano po Opštim

uslovima takmičenja BSS u turnir 1. kategorije.

02.  11.TS organizuje Bridž Savez Srbije posredstvom Takmičarske Komisije.

03.  Na 11.TS mogu učestvovati igrači bridž klubova iz Srbije, koji su to pravo stekli po

utvrđenim kriterijumima od strane UO BSS, sa plaćenom članarinom BSS

za sezonu 2016-17.god., i ako nisu pod suspenzijom ili zabranom igranja od

strane disciplinskih organa nekog od saveza.

04.  11.TS će se održati u terminu od 16. do 19. marta 2017.god., u Nišu.

05.  Učesnici 11.TS se takmiče za:

·        Titulu prvaka Srbije za takmičarsku 2016-17.godinu (prvoplasirani),

·        Pehare (prvo, drugo i treće mesto),

·        Titule, rejting i master poene BSS,

·        Direktni plasman na 12.Trajal Srbije (prva tri para).

 

SISTEM TAKMIČENJA

 

06.  11.TS se sastoji iz 15 mečeva parova na 14 bordova (Round-Robin sa 16 parova)

07.  Kretanje parova po kolima vrši se po tkzv. “Barometar” kretanju.

08.  Satnica održavanja mečeva:

·        I dan       16.03.2017.god.(četvrtak)             od 13 časova– 4 kola

·        II dan     17.03.2017.god.(petak)                  od 11 časova– 4 kola

·        III dan    18.03.2017.god.(subota)               od 11 časova– 4 kola

·        IV dan    19.03.2017.god.(nedelja)               od 10 časova– 3 kola

09.  Takmičarski brojevi:

·        turnirski broj 16 (stacionarni) – pobednik prethodnog – 10.Trajala Srbije, tj. par

sa najvećim koeficijentom jačine.

·        turnirski brojevi od 15 do 1 – prema koef.jačine (od većeg ka manjem).

10.  Obračun mečeva:

·        Po “Buttler” sistemu obračuna (imp), a VP se dodeljuju prema:

   WBF Continuous“ (decimalnoj) VP skali - 20:0.

11.  Generalni plasman na 11.TS:

·        Prema ukupno osvojenom broju VP.

12.  Postupak određivanja redosleda parova u slučaju osvojenog istog broja VP:

 

A) U slučaju da dva para osvoje isti broj VP prednost ima:

1. Par koji je osvojio više IMP u međusobnom susretu,

2. Par koji ima više meč poena na turniru (pobeda 2, nerešeno 1 mp)

3. Par sa više osvojenih IMP na svim mečevima.

 

B) U slučaju da tri ili više parova osvoje isti broj VP:

1. Najbolje plasirani je par koji je pobedio sve učesnike u deobi,

2. Ako nijedan par nije pobedio sve učesnike u deobi, plasman odlučuje:

a) ukupno osvojeni VP samo u mečevima između tih učesnika,

b) ukupno osvojeni IMP samo u mečevima između tih učesnika,

c) ukupan broj meč poena na turniru (pobeda 2, nerešeno 1 mp),

d) ukupan broj IMP koji su osvojeni na svim mečevima turnira.

 

ODVIJANJE TURNIRA

 

13.  Za organizaciju i sprovođenje 11.TS odgovorna je osoba izabrana od UO BSS.

14.  Direktora takmičenja (DT) određuje Organizator (BSS).

15.  Žiri turnira (ŽT), po potrebi, određuje DT na samoj sednici.

16.  Žalbe ŽT mogu se uputiti samo preko DT uz uplatu depozita u visini od

1.500 dinara i obavezno popunjavanje “žalbenog formulara”    BSS  po proceni ŽT 

depozit se vraća ili ide u korist Organizatora).

17.  Odluke ŽT su izvršne što se tiče daljeg odvijanja takmičenja.

18.  Žalba na odluku ŽT može se uputiti pisanim putem Takmičarskoj komisiji BSS,

posredstvom DT, najkasnije 30min. po upoznavanju sa odlukom.

19.  U slučaju kašnjenja para na početak kola više od 30min., par se kontumacira.

20.  Paru je dozvoljena kontumacija samo jednog meča (0 VP).

21.  Par koji je kontumacijom dobio meč može da bira između ovih mogućnosti:

a) 12 VP,

b) svoj prosek VP,

c) 20 VP - protivnički prosek.

22.  Direktor turnira, u slučaju više sile, može odrediti sudijsku zamenu jednom članu

   para najviše za 3 kola (48 bordova). Takva sudijska zamena nema nikakvih prava

   predviđenim ovim Propozicijama i ne pojavljuje se u izveštaju o plasmanu parova

   na 11.Trajalu Srbije.

23.  Pušenje u sali za igru i unos alkoholnih pića je najstrožije zabranjeno.

24.  Upotreba mobilnih telefona za vreme dok kolo traje nije dozvoljena.

Ne pridržavanje       ove odredbe povlači automatsku kaznu po Kaznenom pravilniku BSS.

25.  Nije dozvoljeno napuštanje sale za igru bez znanja DT.

26.  Karte konvencija su OBAVEZNE.

27.  Upotreba HUM i Brown Sticker sistema nije dozvoljena.

28.  Poslednji rok za prijavu parova Organizatoru, na takmičarskom sajtu BSS –

www.bridgeserbia.org  je 09.03.2017.god., do 24 časa. Određeni rok za prijavu, važi za sve parove, kako za one kvalifikovane ‘      po utvrđenim kriterijumima BSS, tako i za njihove rezerve ili parove zainteresovane da na 11.TS uđu delegiranjem.

29.  Kotizacija za učešće na turniru je 3.000 rsd po paru za ceo turnir.

30.  Takmičenje će se odvijati sa mašinski pripremljenim podelama i pod skrinovima.

31.  U slučaju ne prijavljivanja legitimno kvalifikovanih parova ili njihovih rezervi, TK BSS

može odrediti da se 11.TS igra sa manje od 16 parova, ako zaključi da je to u

interesu održanja potrebnog nivoa kvaliteta za ovo takmičenje.

32.  Svi učesnici 11.TS svojim prijavljivanjem prihvataju navedene uslove pod kojima će

se odvijati ovo takmičenje.

33.  Pojedinosti o takmičenju koje ove Propozicije nisu obuhvatile, tretiraće se po Pravilniku BSS o Opštim uslovima takmičenja i Kaznenom pravilniku BSS.

 

Takmičarska komisija BSS

 

 

 

 

 

11. TRAJAL SRBIJE

 

- DODATAK PROPOZICIJAMA -

 

Kriterijumi za učešće na Trajalu propisani od strane UO BSS:

 

1. Pobednik 12. Mix Trajala Srbije (1)

2. Prva tri para sa 10. Trajala Srbije (3)

3. Po tri para sa Trajala regiona (3x3)

4. Dva para delegirana od strane UO BBS (2)

5. Jedan par delegiran od strane UO BSS (1)

 

Ukoliko kvalifikovani par odustane od učešća na Trajalu Srbije, pravo nastupa stiče sledeći par po plasmanu iz takmičenja na kome je odustali par stekao pravo nastupa.

Parovi se određuju redom kako je navedeno: -od tačke 1. ka tački 5. Sa takmičenja 1., 2. i 3. pravo učešća na Trajalu Srbije stiču samo parovi čija su oba člana u trenutku ostvarivanja prava učešća na Trajalu bili članovi BSS. U suprotnom se pravo učešća prenosi na sledeći par po plasmanu.

·        Za takmičenje pod tačkom 1.: - pravo prenosa (u slučaju otkaza prvoplasiranog) na naredno plasirani par važi zaključno sa trećeplasiranim parom.

·        Za takmičenje pod tačkom 2.: - pravo prenosa (u slučaju otkaza nekog od prva tri para) na naredno plasirani par važi zaključno sa šestoplasiranim parom.

·        Za takmičenja pod tačkom 3. važi:

Ukoliko na Trajalu regiona učestvuje manje od 8 parova, sa tog takmičenja na Trajal Srbije se plasiraju samo prva dva para.

·        Regioni za Trajal Srbije imaju pravo samo na jedan rezervni par (parovi iz regiona koji su se kvalifikovali pod tačkama 1. i 2. ne ulaze u predviđenu kvotu kvalifikovanja sa Regionalnih Trajala, kao ni parovi koji su pre početka takmičenja obavestili DT da taj Regionalni Trajal ne igraju radi kvalifikovanja na Trajal Srbije).

·        Regioni su u obavezi da dozvole “mešovitim” parovima da igraju njihov Trajal, ukoliko je jedan igrač iz tog regiona.

·        Isti igrač ne može nastupiti, u istoj takmičarskoj sezoni, i na Trajalu drugog regiona sa ciljem plasmana na Trajal Srbije.

·        Sva tri regiona su u obavezi da dozvole plasman na Trajal Srbije jednom “mešovitom” paru (Beogradski region dva) ukoliko je plasiran na jedno od prva tri mesta. Isto važi i ako je rezerva, a dođe do odustajanja jednog od legitimno kvalifikovanih parova.

·        Ukoliko po tačkama 1., 2. i 3., nije izabran predviđeni broj parova (13), pravo izbora delegiranjem ima UO BSS.

 

                                                                                                               Upravni odbor BSS

 

 

 

SATNICA 11. TRAJALA SRBIJE

 

 

I dan – 16.03.2017.god.(četvrtak)            od 13 časova – 4 kola

                                           

I kolo: od 13:00 do 15:00

                                                        II kolo: od 15:15 do 17:15

                                                                    PAUZA

                                                        III kolo: od 18:45 do 20:45

                                                        IV kolo: od 21:00 do 23:00

 

- II dan – 17.03.2017.god.(petak)            od 11 časova – 4 kola

                                                       

V kolo: od 11:00 do 13:00

                                                        VI kolo: od 13:15 do 15:15

                                                                    PAUZA

                                                        VII kolo: od 16:45 do 18:45

                                                        VIII kolo: od 19:00 do 21:00

 

- III dan – 18.03.2017.god.(subota) od 11 časova – 4 kola

                                                                   

IX kolo: od 11:00 do 13:00

                                                        X kolo: od 13:15 do 15:15

                                                                    PAUZA

                                                        XI kolo: od 16:45 do 18:45

                                                        XII kolo: od 19:00 do 21:00

       

- IV dan – 19.03.2017.god.(nedelja)            od 10 časova – 3 kola

 

                                                        XIII kolo: od 10:00 do 12:00

                                                        XIV kolo: od 12:15 do 14:15

                                                        XV kolo: od 14:30 do 16:30

                   

Proglašenje pobednika: u 16:45

 

 

Takmičarska komisija BSS